Home >>2019 01 issue list
[Jia Shiheng1,He Wei2,Li Yanshu3]

2019 01 [Abstract](1077)
[Shi Wenglong1,Wu Jiang1,Meng Qingjie1,Ye Biaofei2,Li Nanlin1,Ling Rui1,Chen Jianghao1]

2019 01 [Abstract](994)
[Yao Jinxiao1,Yang Ruyu1,Ma Hailong1,Li Chao1,Wei Xudong2]

2019 01 [Abstract](956)
[Zhang Yao,Zhong Zhaokun,Zhang Enning,Liu Lei,Chen Weijun,Luo Xiaodong,Qu Weiqing]

2019 01 [Abstract](961)
[Fan Xinlong1,Guo Nan1,Gao Xin1,Yang Xiao1,Shi Gang2,Zhao Yuejiao1]

2019 01 [Abstract](989)
[Liu Ruiyin,Wu Mengge,Zeng Wen,Zhang Rui,Li Shiqin,Fei Jimin]

2019 01 [Abstract](1004)
[Li Namiao1,2,Zhang Yingying1,2,Fan Yali1,2,Zhao Yuling1,2,Dong Ya1,2,Bai Jie1,Li Jianying1]

2019 01 [Abstract](1066)
[Shen Anqi1,Qian Jing1,Zhang Longzhen2,Li Zhongxi2,Huang Long2,Liu Guihong2]

2019 01 [Abstract](1291)
[Dong Xiang,Song Jia,Zhang Yuan]

2019 01 [Abstract](1040)
[Tuo Min,Peng Shijun,Zhang Yun,Zhou Yong,Li Jing]

2019 01 [Abstract](1007)
[Wang Ying,Li Peizhang,Liu Jinfeng,Pang Naiqi,Li Jiawen,Liu Miaofeng]

2019 01 [Abstract](977)
[Xiang Junxi1,2,Liu Peng1,2,Dong Dinghui1,2,Zhang Xufeng1,2,Xu Jun1,Liu Xuemin1,2,Lv Yi1,2]

2019 01 [Abstract](1042)
[Yang Jun1,Zhang Jingyu1,Wang Fangfang1,Zhang Zhichao1,Fu Qiao1,Guo Jie2]

2019 01 [Abstract](1034)
[Li Fengke,Song Shubin,Xue Yingwei]

2019 01 [Abstract](1047)
[Zhao Kedong,Guo Zonghua,Kong Dongbo]

2019 01 [Abstract](1076)
[Wei Haotang1,Wang Jialei1,Ni Min1,Guo Erna2]

2019 01 [Abstract](1120)
[Gao Yan,Jiang Qi'an,Li Jingguo,Wang Wenming]

2019 01 [Abstract](1286)
[Dong Wenxia,Yu Yafen,Peng Junqiong,Qian Xinfeng,Chu Laping,Li Jun,Zhou Lifang,Wang Ruoyu]

2019 01 [Abstract](1309)
[Zhao Lijie1,Zheng Yuhua1,Zhang Xiaoquan2,Tan Zigui2,Zhang Xiaoying2]

2019 01 [Abstract](1290)
[Ling Yiwen,Ye Haiyan,Zhao Ying,Chen Zhuowen]

2019 01 [Abstract](1250)
[Liu Chen,Mu Qier,Zhang Yuanxi,Gu Jiaojiao,Shi Tiemei]

2019 01 [Abstract](1247)
[Shen Xuguang,Shi Lei,Qu Changfa]

2019 01 [Abstract](1129)
[Zhang Yan,Qin Baoli]

2019 01 [Abstract](1069)
[Zhang Baihong1,Yue Hongyun2]

2019 01 [Abstract](1012)
[Yang Binbin,Wen Dan,Fu Guoxu,Xie Jianping]

2019 01 [Abstract](1008)