Home >>Editorial board

Editorial Board

Honorary chief editor

Dai-Ming Fan (Academician, Shaanxi)

Xi-Shan Hao (Academician, Tianjing)

Yan Sun (Academician, Beijing)

Zhao-You Tang (Academician, Shanghai)

Guang-Wei Xu (Beijing)

Shu Zheng (Zhejiang)

Zhen-zhou Shen (Shanghai)

Bin Xu (Shanghai)

Shu-Ling Li (Tianjing)

Gui-Yi Tu (Beijing)

De-Ming Han (Beijing)

Yan-Fang Sui (Shaanxi)

An-Ping Wang (Shaanxi)

Zhang-Jun Song(Shaanxi)

GaryJ. Streit (United States of America)

Chief editor

Shu-Ye Li (Shaanxi)

Associate Editor

Zi-Zhou Shan (Shaanxi)

Ru-Kuang Wang (Beijing)

Xue-Bing Zhang (Shaanxi)

Yong-Lie Cu (Shaanxi)

Yun-Jie Wang Shaanxi)

Wu-Ke Chen (Shaanxi)

Dong-Xiang Hou (Shaanxi)

Ying Xue (Shaanxi)

Wan-Qing Chen(Beijing)

Editorial board

Jing Ding (Shaanxi)

Bo-Yuan Men (Shaanxi)

Jing-Ming Yu(Shandong)

Da-Quan Ma (Beijing)

Rui Ma (Liaoning)

Yi-Li Wang Shaanxi)

Yun-Jie Wang (Shaanxi)

Zi-Ming Wang (Shaanxi)

Ru-Kuang Wang (Beijing)

An-Ping Wang (Shaanxi)

Zuo-Ren Wang (Shaanxi)

Mei Shi (Shaanxi)

Xiu-Wei Sun (Heilongjiang)

Yan Sun (Academician, Beijing)

Yi Lv (Shaanxi)

Qi Liu (Shandong)

Wen-Chao Liu (Shaanxi)

Bao-Rui Liu (Jiangsu)

Zhi-Guo Liu (Shaanxi)

Qin-Jiang Liu(Gansu)

Qing-Guang Liu (Shaanxi)

Jun Ren (Beijing)

Feng Bi (Sichuan)

Qing Li (Shaanxi)

Ming-Zhong Li (Shaanxi)

Shu-Ling Li (Tianjing)

Shu-Ye Li (Shaanxi)

Ze-Jian Li (Beijing)

Wen-Hui Li (Gansu)

Zhao-You Tang (Academician, Shanghai)

Xiao-Yan Xin (Shaanxi)

Zi-Zhou Shan (Shaanxi)

Wu-Ke Chen (Shaanxi)

Zhi-Nan Chen(Academician, Shaanxi)

Jun-Hui Chen (Guangdong)

Yi-Long Wu (Guandong)

Kai-Chun Wu (Shaanxi)

Yi Wu (Shanghai)

Mi-Lu Wu (Qinghai)

San-Hu Wu (Shaanxi)

Wang-Gang Zhang (Shaanxi)

Qi-Fan Zhang (Heilongjiang)

Zhi-Yuan Zhang (Shanghai)

Ding-Zhong Zhang (Shaanxi)

Xue-Bing Zhang (Shaanxi)

Yi-Chang Zhang (Shaanxi)

Jian-Guo Zhang (Heibei)

You-Cheng Zhang (Gansu)

He-long Zhang (Shaanxi)

Jian-Jun Yu (Ningxia)

Ying-Xue Yang (Ningxia)

Shu Zhen (Zhejiang)

Bei Lin (Liaoning)

Tao Jin (Ningxia)

Ling-Feng Zhou(Gansu)

Ji-Yan Miao (Shaanxi)

Qing-Yu Fan (Shaanxi)

Xi-Shan Hao (Academician, Tianjing)

Sen-Yang Yu (Beijing)

Dong-Xiang Hou (Shaanxi)

Yi-De Hu (Chongqing)

Ke-Jun Nan (Shaanxi)

Bing Xu (Shanghai)

Da-Qing Jiang (Liaoning)

Zhen-Chang Guo (Qinghai)

Ming Gao (Tianjing)

Qing-Yi Geng (Shaanxi)

Guang-Wei Xu (Beijing)

Yong-Gang Xu (Shaanxi)

Ping-Zhang Tang (Beijing)

Zhi-Hui Tang (Hongkong)

Li-Xun Huang (Shaanxi)

Zi-Zhou Shang (Shaanxi)

Yan-fang Sui (Shaanxi)

Qing Chang (Beijing)

Gui-Yi Tu (Beijing)

Zhi-Cheng Cao (Hongkong)

De-Min Han (Beijing)

Bing-Quan Cheng (Ningxia)

Qing-Shu Cheng (Shaanxi)

Shun-Chang Jiao (Beijing)

Zheng-Jing Ge (Tianjing)

Yong-Lie Chu (Shaanxi)

Da-Nian Lai (Shaanxi)

Xiao-Ying Lei (Shaanxi)

Zhong-Zhen Guan (Guangdong)

Xi-Guang Cai (Gansu)

Li-Ze Xiong (Shaanxi)

Dan-Ming Fan (Academician, Shaanxi)

Yi Xue (Shaanxi)

GaryJ. Streit (United States of America)

Shou-Qing Tang(United States of America)

Rui Ling (shaanxi)

Zhang Mei(Shaanxi)

Li-Jun Sun(Shaanxi)

Shuan-Ying Yang(Shaanxi)

Guo-Dong Gao(Shaanxi)

Ju-Fang Fu(Shaanxi)

Jian Wang(Shaanxi)

Wen-Sheng Wang(Beijing) She-Zhi Lian(Fujian) Lin Lin(Shaanxi)
Jun-Hai LI(Shaanxi) Rui-Zhe Li(Shaanxi) Jin Zheng(Shaanxi)

Young editorial board

Ming Wang (Shaanxi)

Jian-Sheng Wang (Shaanxi)

Xi-Jing Wang (Shaanxi)

Huai-Ci Deng (Shaanxi)

Ying-Ming Feng (Shaanxi)

Mo-Yi Sun (Shaanxi)

Shu-Ming Sun (Guangdong)

Zi Liu (Shaanxi)

Kai-Ge Liu (Shaanxi)

Yu Ren (Shaanxi)

Jian-Guo Shi (Shaanxi)

Chao Sun (United States of America)

Zong-Fang Li (Shaanxi)

Li-Xue Du (Shaanxi)

Xin Song (Yunnan)

En-Xiao Li (Shaanxi)

Jian Chen (Shaanxi)

Hong-Zhang Chen (Tibet)

Ming Zhang (Shaanxi)

Hong Zhang (United States of America)

Chen-Wu Zhang (Qinghai)

Jing-An Zhang (Shaanxi)

Xiao-Zhi Zhang (Shaanxi)

Yong Meng (Guangdong)

Jin Yang (Shaanxi)

Feng Jin (Guizhou)

Xin-Han Zhao (Shaanxi)

Chang-Hua Hou (Zhejiang)

De-Mao Yao (Shaanxi)

Qing-Hua Ke (Hubei)

Chang-Bei Shi (Shaanxi)

Rong Xu (Shaanxi)

Guang-Yu Shang (Liaoning)

La-Jia Dou (Qinghai)

Gang Xue (Shaanxi)

Zi-Jun Liao (Shaanxi)

Chen Huang (Shanghai)

Guang Yang (Jiangsu)

Zhang-Jun Song (Shaanxi)

Fen Li (Shaanxi)

Hui-Lian Hou (Shaanxi)

Ming-xin Zhang (Shaanxi)

Dong Min Chang(shaanxi)

Shao Yuan(Shaanxi)